字母Y开头的成语大全

拼音ya开头的成语大全

哑巴吃黄连,有苦说不出yǎ bā chī huáng lián,yǒu kǔ shuō bù chū 鸭步鹅行yā bù é xíng 鸦飞鹊乱yā fēi què luàn 援古证今yá gǔ zhèng jīn 亚肩迭背yà jiān dié bèi 亚肩叠背yà jiān dié bèi 压肩叠背yā jiān dié bèi 鸦没鹊静yā méi què jìng 鸦默鹊静yā mò què jìng 牙签犀轴yá qiān xī zhóu 牙签玉轴yá qiān yù zhóu 雅雀无声yǎ què wú shēng 鸦鹊无声yā què wú shēng 鸦雀无闻yā què wú wén 哑然大笑yǎ rán dà xiào 哑然自笑yǎ rán zì xiào 雅人清致yǎ rén qīng zhì 鸭行鹅步yā xíng é bù 哑哑学语yā yā xué yǔ 哑子吃黄连,说不出的苦yǎ zǐ chī huáng lián,shuō bù chū de kǔ 睚眦杀人yá zì shā rén 哑子托梦yǎ zǐ tuō mèng 哑子寻梦yǎ zǐ xún mèng 睚眦之忿yá zì zhī fèn 睚眦之怒yá zì zhī nù 睚眦之隙yá zì zhī xì 崖岸卓绝yá àn zhuó jué 哑巴吃黄连yǎ bā chī huáng lián 牙白口清yá bái kǒu qīng 哑巴亏yǎ ba kuī 鸦巢生凤yā cháo shēng fèng 更多>

拼音yan开头的成语大全

眼约心期yǎn yuē xīn qī 偃武觌文yǎn wǔ dí wén 掩恶扬美yǎn è yáng měi 掩其无备yǎn qí wú bèi 偃旗卧鼓yǎn qí wò gǔ 言笑自如yán xiào zì rú 沿门持钵yán mén chí bō 言之有理yán zhī yǒu lǐ 言从计听yán cóng jì tīng 言差语错yán chā yǔ cuò 眼明手快yǎn míng shǒu kuài 言行相符yán xíng xiāng fú 言不二价yán bù èr jià 言必有据yán bì yǒu jù 眼高手生yǎn gāo shǒu shēng 言无二价yán wú èr jià 言从计纳yán cóng jì nà 偃兵修文yǎn bīng xiū wén 烟云过眼yān yún guò yǎn 晏安酖毒yàn ān dān dú 宴安酖毒yàn ān dān dú 燕安酖毒yàn ān dān dú 宴安鸠毒yàn ān jiū dú 燕安鸩毒yàn ān zhèn dú 言必有物yán bì yǒu wù 偃兵息甲yǎn bīng xī jiǎ 言不达意yán bù dá yì 言不逮意yán bù dǎi yì 言不顾行,行不顾言yán bù gù xíng,xíng bù gù yán 眼不交睫yǎn bù jiāo jié 言不尽意yán bù jìn yì 更多>

拼音yang开头的成语大全

养家活口yǎng jiā huó kǒu 养虎自毙yǎng hǔ zì bì 养兵千日,用在一时yǎng bīng qiān rì,yòng zài yī shí 羊肠鸟道yáng cháng niǎo dào 扬幡擂鼓yáng fān léi gǔ 羊很狼贪yáng hěn láng tān 养虎留患yǎng hǔ liú huàn 养虎遗患yǎng hǔ yí huàn 养虎贻患yǎng hǔ yí huàn 养虎自残yǎng hǔ zì cán 养虎自齧yǎng hǔ zì niè 扬花扢藻yáng huā gǔ zǎo 杨花水性yáng huā shuǐ xìng 杨花心性yáng huā xīn xìng 养晦韬光yǎng huì tāo guāng 扬己露才yáng jǐ lù cái 养精蓄鋭yǎng jīng xù ruì 养精畜锐yǎng jīng xù ruì 佯狂避世yáng kuáng bì shì 扬厉铺张yáng lì pū zhāng 佯轮诈败yáng lún zhà bài 扬眉眴目yáng méi shùn mù 仰面唾天yǎng miàn tuò tiān 扬名四海yáng míng sì hǎi 扬名显亲yáng míng xiǎn qīn 扬名显姓yáng míng xiǎn xìng 扬清激浊yáng qīng jī zhuó 扬清抑浊yáng qīng yì zhuó 羊裘垂钓yáng qiú chuí diào 杨雀衔环yáng què xián huán 仰人眉睫yǎng rén méi jié 更多>

拼音yao开头的成语大全

瑶草奇花yáo cǎo qí huā 要而言之yào ér yán zhī 咬文啮字yǎo wén niè zì 杳不可闻yǎo bù kě wén 瑶草琪花yáo cǎo qí huā 瑶草琪葩yáo cǎo qí pā 瑶池阆苑yáo chí làng yuàn 要宠召祸yào chǒng zhào huò 摇唇鼓喙yáo chún gǔ huì 摇唇弄舌yáo chún nòng shé 咬定牙根yǎo dìng yá gēn 咬定牙关yǎo dìng yá guān 摇鹅毛扇yáo é máo shàn 邀功讨好yāo gōng tǎo hǎo 要害之处yào hài zhī chǔ 要好成歉yào hǎo chéng qiàn 遥呼相应yáo hū xiāng yìng 姚黄魏品yáo huáng wèi pǐn 要价还价yào jià huán jià 咬姜呷醋yǎo jiāng xiā cù 腰金拖紫yāo jīn tuō zǐ 咬紧牙根yǎo jǐn yá gēn 瑶林琼树yáo lín qióng shù 摇铃打鼓yáo líng dǎ gǔ 幺么小丑yāo me xiǎo chǒu 耀目晶光yào mù jīng guāng 尧年舜日yáo nián shùn rì 咬起牙关yǎo qǐ yá guān 药石无效yào shí wú xiào 摇手顿足yáo shǒu dùn zú 摇首顿足yáo shǒu dùn zú 更多>

拼音ye开头的成语大全

曳兵弃甲yè bīng qì jiǎ 叶落归根yè luò guī gēn 曳兵之计yè bīng zhī jì 夜不成寐yè bù chéng mèi 夜长梦短yè cháng mèng duǎn 野处穴居yě chǔ xué jū 夜蛾赴火yè é fù huǒ 爷饭娘羹yé fàn niáng gēng 野鬼孤魂yě guǐ gū hún 野鹤孤云yě hè gū yún 野鹤闲云yě hè xián yún 野火烧不尽,春风吹又生yě huǒ shāo bù jìn,chūn fēng chuī yòu shēng 夜静更长yè jìng gēng cháng 夜静更阑yè jìng gēng lán 夜静更深yè jìng gēng shēn 夜郞自大yè láng zì dà 叶落知秋yè luò zhī qiū 野没遗贤yě méi yí xián 野人献芹yě rén xiàn qín 野人献日yě rén xiàn rì 野人奏曝yě rén zòu pù 野史稗官yě shǐ bài guān 野蔌山肴yě sù shān yáo 野无遗才yě wú yí cái 业业兢兢yè yè jīng jīng 噎噎咽咽yē yē yè yè 夜以继昼yè yǐ jì zhòu 野有饿殍yě yǒu è piǎo 野有饿莩yě yǒu è piǎo 夜雨对床yè yǔ duì chuáng 夜半更深yè bàn gēng shēn 更多>

拼音yi开头的成语大全

以能问于不能,以多问于寡yǐ néng wèn yú bù néng,yǐ duō wèn yú guǎ 轶事遗闻yì shì yí wén 一笔勾断yī bǐ gōu duàn 一板三眼yī bǎn sān yǎn 一班半点yī bān bàn diǎn 一表人物yī biǎo rén wù 一面之交yī miàn zhī jiāo 一劳久逸yī láo jiǔ yì 一点半点yī diǎn bàn diǎn 一脉相通yī mài xiāng tōng 一鳞半甲yī lín bàn jiǎ 一路顺风yī lù shùn fēng 一目之士yī mù zhī shì 一目数行yī mù shù xíng 一鳞片甲yī lín piàn jiǎ 一口同声yī kǒu tóng shēng 一路风清yī lù fēng qīng 一口同音yī kǒu tóng yīn 一家之言yī jiā zhī yán 一体同心yī tǐ tóng xīn 一时半霎yī shí bàn shà 一线之路yī xiàn zhī lù 一切有情yī qiè yǒu qíng 一时之权yī shí zhī quán 一扫而空yī sǎo ér kōng 一日千里yī rì qiān lǐ 一日万里yī rì wàn lǐ 一清如水yī qīng rú shuǐ 一日三月yī rì sān yuè 以身报国yǐ shēng bào guó 一无所能yī wú suǒ néng 更多>

拼音yin开头的成语大全

音容如在yīn róng rú zài 引狼拒虎yǐn láng jù hǔ 引古喻今yǐn gǔ yù jīn 饮冰茹蘖yǐn bīng rú bò 饮冰食檗yǐn bīng shí bò 饮冰食蘖yǐn bīng shí niè 饮冰吞檗yǐn bīng tūn bò 阴惨阳舒yīn cǎn yáng shū 龂齿弹舌yín chǐ dàn shé 引船就岸yǐn chuán jiù àn 淫辞秽语yín cí huì yǔ 淫词亵语yín cí xiè yǔ 阴错阳差yīn cuò yáng chā 因敌为资yīn dí wéi zī 引短推长yǐn duǎn tuī cháng 引而伸之yǐn ér shēn zhī 引而申之yǐn ér shēn zhī 因风吹火yīn fēng chuī huǒ 吟风咏月yín fēng yǒng yuè 因公行私yīn gōng xíng sī 银钩铁画yín gōu tiě huà 银钩玉唾yín gōu yù tuò 饮谷栖丘yǐn gǔ qī qiū 堙谷堑山yīn gǔ qiàn shān 引古证今yǐn gǔ zhèng jīn 因果不爽yīn guǒ bù shuǎng 引过自责yǐn guò zì zé 引吭悲歌yǐn háng bēi gē 引吭高唱yǐn háng gāo chàng 引吭高声yǐn háng gāo shēng 饮恨而死yǐn hèn ér sǐ 更多>

拼音ying开头的成语大全

迎新送旧yíng xīn sòng jiù 颖拔绝伦yǐng bá jué lún 莺俦燕侣yīng chóu yàn lǚ 蝇攒蚁附yíng cuán yǐ fù 蝇攒蚁聚yíng cuán yǐ jù 应答如流yìng dá rú liú 应答如响yìng dá rú xiǎng 影单形只yǐng dān xíng zhī 应对如流yìng duì rú liú 应对如响yìng duì rú xiǎng 莺飞草长yīng fēi cǎo zhǎng 莺飞燕舞yīng fēi yàn wǔ 蝇飞蚁聚yíng fēi yǐ jù 英风亮节yīng fēng liàng jié 迎风冒雪yíng fēng mào xuě 蝇附骥尾yíng fù jì wěi 应付裕如yìng fù yù rú 莺歌蝶舞yīng gē dié wǔ 莺歌燕语yīng gē yàn yǔ 硬骨头yìng gú tou 鹰化为鸠,众鸟犹恶其眼yīng huà wéi jiū,zhòng niǎo yóu wù qí yǎn 应际而生yīng jì ér shēng 应机立断yìng jī lì duàn 应机权变yìng jī quán biàn 蝇集蚁附yíng jí yǐ fù 迎奸卖俏yíng jiān mài qiào 赢奸卖俏yíng jiān mài qiào 鹰瞵虎攫yīng lín hǔ jué 鹰瞵虎视yīng lín hǔ shì 婴鳞获罪yīng lín huò zuì 膺箓受图yīng lù shòu tú 更多>

拼音yo开头的成语大全

拼音yong开头的成语大全

咏嘲风月yǒng cháo fēng yuè 永传不朽yǒng chuán bù xiǔ 永垂青史yǒng chuí qīng shǐ 永垂竹帛yǒng chuí zhú bó 勇夫悍卒yǒng fū hàn zú 用管窥天yòng guǎn kuī tiān 拥彗清道yōng huì qīng dào 拥彗先驱yōng huì xiān qū 拥彗迎门yōng huì yíng mén 永劫沉轮yǒng jié chén lún 用尽机关yòng jìn jī guān 用尽心机yòng jìn xīn jī 勇男蠢妇yǒng nán chǔn fù 用人不疑,疑人不用yòng rén bù yí,yí rén bù yòng 雍容不迫yōng róng bù pò 雍容大度yōng róng dà dù 雍容大雅yōng róng dà yǎ 雍容尔雅yōng róng ěr yǎ 雍荣华贵yōng róng huá guì 雍荣闲雅yōng róng xián yǎ 雍容闲雅yōng róng xián yǎ 雍荣雅步yōng róng yǎ bù 拥孺人,抱稚子yōng rú rén,bào zhì zǐ 饔飧不饱yōng sūn bù bǎo 饔飧不给yōng sūn bù jǐ 饔飧不济yōng sūn bù jì 用违所长yòng wéi suǒ cháng 用行舍藏yòng xíng shè cáng 咏雪之慧yǒng xuě zhī huì 用逸待劳yòng yì dài láo 用一当十yòng yī dāng shí 更多>

拼音you开头的成语大全

有志不在年高yǒu zhì bù zài nián gāo 有过之而无不及yǒu guò zhī ér wú bù jí 有案可查yǒu àn kě chá 有本有原yǒu běn yǒu yuán 有财有势yǒu cái yǒu shì 有初鲜终yǒu chū xiǎn zhōng 又当别论yòu dāng bié lùn 游荡不羁yóu dàng bù jī 游荡不羇yóu dàng bù jī 有典有则yǒu diǎn yǒu zé 游蜂浪蝶yóu fēng làng dié 游蜂戏蝶yóu fēng xì dié 有福共享yǒu fú gòng xiǎng 有负众望yǒu fù zhòng wàng 油干火尽yóu gān huǒ jìn 有根有据yǒu gēn yǒu jù 有根有苗yǒu gēn yǒu miáo 忧公如家yōu gōng rú jiā 忧公忘私yōu gōng wàng sī 忧公无私yōu gōng wú sī 幽闺弱质yōu guī ruò zhì 忧国爱民yōu guó ài mín 忧国如家yōu guó rú jiā 有害无益yǒu hài wú yì 有话便长,无话就短yǒu huà biàn cháng,wú huà jiù duǎn 尤花殢雪yóu huā tì xuě 忧患馀生yōu huàn yú shēng 有机可趁yǒu jī kě chèn 油浇火燎yóu jiāo huǒ liáo 有脚书厨yǒu jiǎo shū chú 犹解倒悬yóu jiě dǎo xuán 更多>

拼音yu开头的成语大全

雨僝风僽yǔ chán fēng jī 与众不同yǔ zhòng bù tóng 于安思危yú ān sī wēi 鹬蚌相持yù bàng xiāng chí 鹬蚌相斗yù bàng xiāng dòu 鹬蚌相危yù bàng xiāng wēi 鹬蚌相争,渔人获利yù bàng xiāng zhēng,yú rén huò lì 鹬蚌相争,坐收渔翁之利yù bàng xiāng zhēng,zuò shōu yú wēng zhī lì 余杯冷炙yú bēi lěng zhì 雨鬓风鬟yǔ bìn fēng huán 鱼帛狐声yú bó hú shēng 语不惊人死不休yǔ bù jīng rén sǐ bù xiū 誉不绝口yù bù jué kǒu 语不投机yǔ bù tóu jī 与草木俱腐yǔ cǎo mù jù fǔ 与草木俱灰yǔ cǎo mù jù huī 与草木俱朽yǔ cǎo mù jù xiǔ 与草木同腐yǔ cǎo mù tóng fǔ 与草木同朽yǔ cǎo mù tóng xiǔ 鱼肠尺素yú cháng chǐ sù 语长心重yǔ cháng xīn zhòng 鱼沉鸿断yú chén hóng duàn 鱼沉雁静yú chén yàn jìng 鱼沉雁杳yú chén yàn yǎo 玉成其美yù chéng qí měi 玉除彤庭yù chú tóng tíng 雨打风吹yǔ dǎ fēng chuī 吁地呼天yù dì hū tiān 御敌于国门之外yù dí yú guó mén zhī wài 语短情长yǔ duǎn qíng cháng 予夺生杀yǔ duó shēng shā 更多>

拼音yuan开头的成语大全

缘悭分浅yuán qiān fèn qiǎn 元轻白俗yuán qīng bái sú 援笔成章yuán bǐ chéng zhāng 原璧归赵yuán bì guī zhào 援笔立成yuán bǐ lì chéng 猿臂之势yuán bì zhī shì 远不间亲yuǎn bù jiān qīn 猿藏熊缘yuán cáng xióng yuán 沅茝醴兰yuán chǎi lǐ lán 鸳俦凤侣yuān chóu fèng lǚ 冤仇可解不可结yuān chóu kě jiě bù kě jié 远垂不朽yuǎn chuí bù xiǔ 怨词詈语yuàn cí lì yǔ 圆顶方趾yuán dǐng fāng zhǐ 元恶大奸yuán è dà jiān 原封未动yuán fēng wèi dòng 怨府祸梯yuàn fǔ huò tī 援古刺今yuán gǔ cì jīn 圆冠方领yuán guān fāng lǐng 猿鹤虫沙yuán hè chóng shā 猿鹤沙虫yuán hè shā chóng 冤家可解不可结yuān jiā kě jiě bù kě jié 冤家路狭yuān jia lù xiá 冤家宜解不宜结yuān jiā yí jiě bù yí jié 猿惊鹤怨yuán jīng hè yuàn 怨旷思归yuàn kuàng sī guī 怨离惜别yuàn lí xī bié 远虑深谋yuǎn lǜ shēn móu 远虑深思yuǎn lǜ shēn sī 远谋深算yuǎn móu shēn suàn 渊谋远略yuān móu yuǎn lüè 更多>

拼音yue开头的成语大全

月白风清yuè bái fēng qīng 约车治装yuē chē zhì zhuāng 越次躐等yuè cì liè děng 越古超今yuè gǔ chāo jīn 悦近来远yuè jìn lái yuǎn 月朗风清yuè lǎng fēng qīng 月朗星稀yuè lǎng xīng xī 月露风云yuè lù fēng yún 月落星沈yuè luò xīng shěn 跃马弯弓yuè mǎ wān gōng 月没参横yuè méi shēn héng 悦目赏心yuè mù shǎng xīn 悦目娱心yuè mù yú xīn 越瘦秦肥yuè shòu qín féi 月夕花晨yuè xī huā chén 月夕花朝yuè xī huā zhāo 月下花前yuè xià huā qián 月下老儿yuè xià lǎo ér 月衔半规yuè xián bàn guī 哕心沥血yuě xīn lì xuè 月夜花朝yuè yè huā zhāo 月异日新yuè yì rì xīn 月圆花好yuè yuán huā hǎo 岳镇渊渟yuè zhèn yuān tīng 刖趾适屦yuè zhǐ shì jù 刖趾适履yuè zhǐ shì lǚ 岳峙渊渟yuè zhì yuān tíng 越俎代谋yuè zǔ dài móu 越俎代疱yuè zǔ dài páo 刖足适屦yuè zú shì jù 月白挂红yuè bái guà hóng 更多>

拼音yun开头的成语大全

云布雨施yún bù yǔ shī 运策帷幄yùn cè wéi wò 云程万里yún chéng wàn lǐ 云愁海思yún chóu hǎi sī 运筹建策yùn chóu jiàn cè 运筹决策yùn chóu jué cè 运筹决胜yùn chóu jué shèng 运筹决算yùn chóu jué suàn 运筹设策yùn chóu shè cè 运筹帏幄yùn chóu wéi wò 运筹帷幄,决胜千里yùn chóu wéi wò,jué shèng qiān lǐ 运筹帷帐yùn chóu wéi zhàng 云愁雾惨yún chóu wù cǎn 运筹制胜yùn chóu zhì shèng 云窗雾槛yún chuāng wù kǎn 云窗月户yún chuāng yuè hù 云窗月帐yún chuāng yuè zhàng 运掉自如yùn diào zì rú 云端里看厮杀yún duān lǐ kàn sī shā 云飞烟灭yún fēi yān miè 云飞雨散yún fēi yǔ sàn 运乖时蹇yùn guāi shí jiǎn 云合响应yún hé xiǎng yìng 云合景从yún hé yǐng cóng 匀红点翠yún hóng diǎn cuì 云鬟雾鬓yún huán wù bìn 云集景附yún jí jǐng fù 云集雾散yún jí wù sàn 运蹇时低yùn jiǎn shí dī 运蹇时乖yùn jiǎn shí guāi 云阶月地yún jiē yuè dì 更多>

按拼音查成语

ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ
©2023 小娃子  版权所有  小娃子 育儿生活实用查询工具